Disable Preloader

Službenik za zaštitu podataka: Antonia Frka

Službeni kontakt podaci:

poštanska adresa: Dječji vrtić "Orkulice" Sali, Službenik za zaštitu podataka, Sali III 20, Sali 23281.

adresa e-pošte: orkulicesali30@gmail.com

telefon: +385 (23) 377 253.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka dostupna je ovdje.

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) dostupna je ovdje.
scroll to top